Guns n' Roses – November rain (1992) – #Top2000

Guns n’ Roses – November rain (1992)
De posities in de Top 2000 lijst.
2012 – No. 12
2011 – No. 17
2010 – No. 17
2009 – No. 16
2008 – No. 9
2007 – No. 20
2006 – No. 13
2005 – No. 10
2004 – No. 7
2003 – No. 6
2002 – No. 17
2001 – No. 18

Reageer