Gilbert Becaud – Nathalie (1964) – #Top2000

2011 – No. 797
2010 – No. 855
2009 – No. 930
2008 – No. 548
2007 – No. 482
2006 – No. 509
2005 – No. 572
2004 – No. 727
2003 – No. 573
2002 – No. 632
2001 – No. 908

Reageer