Fleetwood Mac – You make loving fun (1978) – #Top2000

2011 – No. 1887
2010 – No. 1683
2009 – No. 1969
2008 – No. 0
2007 – No. 0
2006 – No. 0
2005 – No. 1719
2004 – No. 1740
2003 – No. 1762
2002 – No. 0
2001 – No. 0

Reageer