Emerson, Lake & Palmer – Peter Gunn (1980) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 722
2010 – No. 496
2009 – No. 484
2008 – No. 447
2007 – No. 643
2006 – No. 397
2005 – No. 404
2004 – No. 325
2003 – No. 341
2002 – No. 1327
2001 – No. 1438

Reageer