Deep Purple – Smoke on the water (1973) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 89
2010 – No. 82
2009 – No. 64
2008 – No. 87
2007 – No. 116
2006 – No. 89
2005 – No. 90
2004 – No. 72
2003 – No. 67
2002 – No. 77
2001 – No. 109

Reageer