David Bowie – China girl (1983) – #Top2000

2011 – No. 956
2010 – No. 786
2009 – No. 901
2008 – No. 930
2007 – No. 1100
2006 – No. 1079
2005 – No. 962
2004 – No. 888
2003 – No. 734
2002 – No. 633
2001 – No. 580

Reageer