Christina Aguilera – Hurt (2006) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 606
2010 – No. 640
2009 – No. 829
2008 – No. 0
2007 – No. 0
2006 – No. 0
2005 – No. 0
2004 – No. 0
2003 – No. 0
2002 – No. 0
2001 – No. 0

Reageer