Bronski Beat – Smalltown boy (1984) – #Top2000

2011 – No. 1140
2010 – No. 1057
2009 – No. 1192
2008 – No. 753
2007 – No. 824
2006 – No. 945
2005 – No. 946
2004 – No. 666
2003 – No. 611
2002 – No. 441
2001 – No. 568

Reageer