Boney M – Rivers of Babylon (1978) – #Top2000

2011 – No. 1030
2010 – No. 950
2009 – No. 1143
2008 – No. 529
2007 – No. 502
2006 – No. 615
2005 – No. 533
2004 – No. 440
2003 – No. 732
2002 – No. 564
2001 – No. 445

Reageer