Bill Withers – Ain't no sunshine (1971) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 298
2010 – No. 649
2009 – No. 1099
2008 – No. 814
2007 – No. 851
2006 – No. 1044
2005 – No. 851
2004 – No. 570
2003 – No. 761
2002 – No. 969
2001 – No. 771

Reageer