Bangles – Eternal flame (1989) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 546
2010 – No. 427
2009 – No. 431
2008 – No. 295
2007 – No. 383
2006 – No. 440
2005 – No. 334
2004 – No. 205
2003 – No. 244
2002 – No. 199
2001 – No. 104

Reageer