Anita Meyer – Why tell me why (1981) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 518
2010 – No. 520
2009 – No. 640
2008 – No. 630
2007 – No. 540
2006 – No. 745
2005 – No. 667
2004 – No. 676
2003 – No. 711
2002 – No. 641
2001 – No. 648

Reageer