Acda & De Munnik – Mooi liedje (1997) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 727
2010 – No. 633
2009 – No. 613
2008 – No. 437
2007 – No. 338
2006 – No. 469
2005 – No. 286
2004 – No. 419
2003 – No. 893
2002 – No. 0
2001 – No. 0

Reageer